24
جولای

برج اداری خزانه

میتوانم به جرأت بگویم که سرعت عمل در اجرای طرح بی نظیر بود. دقت در عمل و درک خواسته های مشتری، در همه حال از سوی گروه دکوشار رعایت گردید. از مدیریت محترم آن مجموعه، تشکر میکنم