24
جولای

پارک فناوری شاهرود

یکی از خلاقانه ترین طراحی های صورت گرفته.. با توجه به نیاز پارک فناوری، نمونه خلاقانه ای از آنچه درخواست شده بود، طراحی و اجرا گردید. از مجموعه شار کمال تشکر را داریم