۱۶
تیر

نقش ایده و مفهوم یا «کانسپت» در خلق یک اثر معماری

«کانسپت» در معماری، راهی برای پاسخ طراحان به وضعیت طراحی و توضیح‌ دهنده کار آنهاست. بسیاری از مردم در رابطه با ایده و کانسپت در طراحی معماری نیاز به...

ادامه مطلب