۳۰
اردیبهشت

رنگ و نور در طراحی ساختمان (بخش دوم)

نور در طراحی ساختمان هدایت و تنظیم نور مصنوعی توسط عوامل نوری صورت می پذیرد. این عوامل شامل انواع چراغها و سیستمهای روشنایی است که ابزار اصلی نور پردازی...

ادامه مطلب