ملاقات و قرارداد

طی نخستین ملاقات، خواسته شما تحلیل و راهکار پیشنهادی ما به شما تدوین خواهد شد.