طراحی و اجرای پوسته داخلی و خارجی مجتمع نیروگاهی سد کارون 4

کارفرما: شرکت سپاسد

با در نظر گرفتن نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی نیروگاه ، سعی بر آن شد که پوسته های داخلی و خارجی توسط صفحات عظیم و گسترده کامپوپوزیت و متناسب با محیط طراحی گردد.

ویژگی طرح : زیرسازی با سازه های فلزی انجام شده است که در برخی از قسمت ها سازه فضاکار نیز لحاظ شده است.